Vedtægter for Historisk Skytteforening Vestjylland. 27.03.2008

§ 1. Navn og hjemsted
Historisk Skytteforening Vestjylland, som har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet 27-03-2008
Historisk Skytteforening Vestjylland er tilsluttet Jylland Skytte Forbund (JSF) under Dansk Skytte
Union (DSkyU) og således under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og
bestemmelser.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at dyrke trænings- og konkurrenceskydning med historiske rifler og pistoler,
samt øvrige nationale og internationale godkendte skydninger med riffel og pistol.

§
3. Våbenpåtegningsret.
Foreningen er af politimesteren i Syd- og sønderjyllands politikreds bemyndiget til at give
våbenpåtegning på medlemsbeviser. Våbenpåtegningen gives på grundlag af våbenlovens
bestemmelser og efter godkendelse af medlemmet hos foreningens bestyrelse og hos den lokale
politimyndighed.

§
4. Tilbagekaldelsesret og -pligt.
Foreningen skal orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenlegitimationen fra et medlem,
hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til
et våben.

§ 5. Medlemskab
Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

§ 6. Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer.

§ 7. Udmeldelse
Udmeldelse sker automatisk, hvis kontingentet ikke betales rettidigt.

§ 8. Kontingent
Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 9. Restance
Kontingentet skal være betalt på forfaldsdagen, for at medlemskabet bevares.
Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, og medlemmet har våbenpåtegning gennem foreningen,
skal medlemmet skriftligt meddeles, at hvis forholdet ikke bringes i orden inden 14 dage, vil
medlemmet blive slettet af klubbens medlemsliste, og tilbagekaldelse af våbenpåtegningen
iværksættes.
Evt. nyoptagelse som medlem vurderes af bestyrelsen, og kan pålægges et ekspeditionsgebyr for
behandling af våbenpåtegnings tilbagekaldelse/genudstedelse.

§ 10. Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens
vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen
træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af
klubbens vedtægter. Meddelelse om eksklusion tilsendes forbundet.

§ 11. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med skriftlig meddelelse direkte til alle
medlemmer, med angivelse af dagsorden.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 12. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand / kasserer (jfr. § 15).
9. Valg af sekretær (jfr. § 15).
10. Valg af bestyrelsesmedlem (jfr. § 15).
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
13. Eventuelt.

§ 13. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger tages efter almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og klubbens
opløsning kvalificeret majoritet - jvf. §19 og §20.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer, der har været medlem i mindst 6 måneder.
Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger tilsagn om, at vedkommende vil
modtage valg til den foreslåede post.
Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.
Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og
underskrives af dirigenten.

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst en trediedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen
fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter
begæringens modtagelse.
For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den
ordinære generalforsamling.

§ 15. Bestyrelse - Valg
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan
nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere to medlemmer og vælges for
to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Formanden og et menigt medlem er på valg i lige år,
medens kassereren, sekretæren og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.

Suppleanter vælges for to år ad gangen, med én på valg hvert år.

§ 16. Tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til
stede.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 5000,00 kr. kræves dog
underskrift af formand og kasserer i forening.

§ 17. Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.
december til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være
forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
Driftsregnskab og status udsendes til klubbens medlemmer sammen med indkaldelsen til den
ordinære generalforsamling.


§ 18. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant - jvf.
§12.
Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er
tilstede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til
at efterse regnskab og beholdninger.

§ 19. Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 20. Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med
klubbens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er
tilstrækkeligt.
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i
klubbens hjemstedskommune. Klubben hæfter alene ved egen formue efter gængse retslige regler.